KVKK Bildirimi

CİHAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla CİHAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK A.Ş.
(“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
i. Şirket tarafından sunulan hizmetlere dair her bir proje için muhatap olunan iş
ortaklarını ve sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından
yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
ii. Şirket tarafından yer alınan projelerde sunulan hizmetlerin iş ortaklarının ve sizlerin
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tekliflerin önerilmesi, tanıtılması ve olası sözleşme
hallerinde sözleşmenin ifası için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.
Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı
bilgiler, www.cihanlojistik.com.tr 'den erişilebilen Cihan Depolama ve Lojistik A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket
tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:
i. Şirket tarafından sunulan hizmetlere dair her bir proje için muhatap olunan iş
ortaklarını ve sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından
yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
ii. Şirket tarafından yer alınan projelerde sunulan hizmetlerin iş ortaklarının ve sizlerin
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tekliflerin önerilmesi, tanıtılması ve olası sözleşme
hallerinde sözleşmenin ifası için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirket tarafından çeşitli kanallar ve farklı hukuki sebeplere
dayanılarak toplanmaktadır. Bu süreç kapsamında, kişisel verileriniz; fiziki ortamda
şirketimizde ve müşteri iş yerlerinde, internet ortamında internet sitemiz ve mobil
ortamda e-posta ve veri paylaşım uygulamaları kanallarıyla, açık rızanızın elde

edilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz,
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.
5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN
HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip
olduğunuzu bildiririz:
i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vi. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
viii. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.cihanlojistik.com.tr’den
ulaşabileceğiniz Cihan Depolama ve Lojistik A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu
doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en
geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin
ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.